Aktualności
03.12.2019

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Do 20 grudnia Biuro ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Kto może ubiegać się o takie wsparcie finansowe i jakie warunki należy spełnić? Sprawdziliśmy!

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 5390 złotych miesięcznie. Minister może przyznać maksymalnie 230 takich świadczeń dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami. Otrzymają je osoby najwyżej ulokowane na liście rankingowej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o takie wsparcie? Posłuchajcie! Z Anną Zalewską z Biura ds. Nauki UWM w Olsztynie spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Za takie uważa się:
- autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
- autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
- kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
- zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
- odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
- otrzymane stypendium zagraniczne;
- stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
- działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
- uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: