Aktualności
30.07.2022

UWM poznał wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie poznał wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych. Uczelnia zyskała osiem nowych dyscyplin z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. W sumie na UWM ocenie poddano 24. Sześć z nich otrzymało wysoką kategorię A.

 

Na wyniki ewaluacji uczelnie czekały niemal do ostatniego dnia. Zgodnie z przepisamy miały zostać przedstawione do końca lipca. A zależy od nich m.in. wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Rektorem UWM prof. Jerzym Przyborowskim.

6 z 24 dyscyplin naukowych zgłoszonych do oceny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymało kategorię A. To: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, językoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz weterynaria. Pozostałe zostały ocenione na poziomie B+.

Oznacza to, że wszystkie dyscypliny naukowe poddane przez UWM ewaluacji  posiadają co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Pozytywny wynik ewaluacji przekłada się m.in. na:
- możliwość prowadzenia w dyscyplinie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra
- prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej
- możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki

Warto też pamiętać, że kategoria jest składową algorytmu, na podstawie którego ustalana jest wysokość ministerialnej subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

 


Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, także tych, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorką. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ewaluacja była przeprowadzona w trzech kryteriach.

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (dotyczył on artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki).

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (oceniane sna podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym była brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki).

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (jego ocena przeprowadzona była na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium brano pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu).

Przyjaciele - stań się jednym z nich: