Aktualności
03.07.2021

Wygraj wakacje w Chorwacji!

Chcesz wygrać voucher o wartości 1000 złotych dla dwóch osób na lot samolotem w obie strony z Szyman do do Rijeki? Weź udział w konkursie przygotowanym przez Radio UWM FM i Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Nagraj swoje wspomnienia z Chorwacji i leć tam jeszcze raz!

 

Regulamin konkursu Wakacje w Chorwacji w Radiu UWM FM.

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursów jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn - Radio UWM FM z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 1, 10-957 Olsztyn.
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach ogólnych określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkursy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 5.  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników i współpracowników oraz zleceniobiorców zarówno Organizatora, jak i Sponsora nagród.

 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie oraz na opublikowanie imienia w trakcie programu radiowego.
 2. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane przez Organizatora.
 3. Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, zrealizują zadanie konkursowe opisane określone w paragrafie 3.

 

§3 Przebieg i zasady konkursu „Wakacje w Chorwacji”

 1. Konkurs będzie realizowany na antenie Radia UWM FM w terminie od 05.07.2021 r. do 15.07.2021 r.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie przez komisję konkursową najciekawszego nagrania dźwiękowego przedstawiającego atrakcyjność pobytu wakacyjnego w Chorwacji.
 3. Nagranie należy dokonać telefonem komórkowym i nie powinno przekraczać 90 sekund.
 4. Nagranie powinno zostać przesłane mailem pod adres: konkurs@uwmfm.pl. W maili powinny być również zawarte dane kontaktowe autora nagrania.
 5. Zwycięskie nagranie zostanie wykorzystane w spocie reklamowym Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, który będzie zachęcał do korzystania z oferty Portu dotyczącej połączeń lotniczych z Rijeką.

 

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie „Wakacje w Chorwacji” jest voucher dla 2 osób na lot samolotem na trasie Szymany-Rijeka, Rijeka-Szymany o wartości 1000 zł.
 2. Voucher będzie do zrealizowania w terminie do 04.09.2021r.
 3. Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu.  Organizator oraz sponsorzy nagród nie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.
 4. Termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie (14 dni) od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.
 5. Zwycięzca konkursu nagrodę odbiera osobiście w siedzibie Radia UWM FM przy ul. Kanafojskiego 1, 10-957 Olsztyn (dalej. Radio) . W wyjątkowych przypadkach (tj. choroba laureata) nagrodę może odebrać członek jego rodziny lub inna wyznaczona w tym celu, przy każda z nich musi okazać stosowne upoważnienie.

a)     W chwili odbioru nagrody należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość celem okazania go osobie wydającej nagrodę.

b)     Nagrody wydawane są tylko w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 11:00-15:00.

c)      Osoba, która chce odebrać nagrodę, musi mieć założoną na twarzy maseczkę ochronną i zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 2 metry od innych osób przebywających na terenie radia.

d)     Osoba wchodząca na teren Radia, musi przez domofon poinformować o celu swojej wizyty osobę otwierającą jej drzwi.

e)     Po wejściu na teren Radia, osoba ta, musi bezwzględnie zdezynfekować dłonie środkiem dostępnym na stoliku przy wejściu na korytarz Radia. Tam też musi ona oczekiwać na oświadczenia oraz nagrodę. Nagroda nie zostanie wydana w przypadku odmowy podpisania przez osobę odbierającą nagrodę oświadczań: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, Oświadczenie w związku z działaniami profilaktycznymi.

f)       Osoby niebędące pracownikami i zleceniodawcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które nie wykonują pracy albo zlecenia w Radiu UWM FM, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po pozostałych pomieszczeniach Radia.

g)     Wszystkie uregulowania zawarte w §3 obowiązują bezwzględnie do czasu ustania zagrożenia spowodowanego przez wirusa SARS-CoV-2.

4. Nagroda może być wysłana pocztą - dotyczy to w szczególności osób nie mieszkających na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Aby skorzystać z tej możliwości zwycięzca powinien pobrać odpowiedni formularz ze strony  www.uwmfm.pl i podpisać go. Po czym powinien on ten formularz zeskanować  i wysłać na adres e-mail: biuro@umwfm.pl albo oryginał wysłać pocztą na adres Radia UWM FM.

a)     Radio nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych adresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.

b)     Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

c)      Laureaci konkursów przez 7 dni od wygranej nie mogą brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio UWM FM.

d)     W przypadku biletów na koncerty lub wydarzenia kulturalne data realizacji nagrody jest tożsama z datą udziału w konkursie.

e)     W przypadku konkursów, w których do wygrania przewidziane są zaproszenia do restauracji, laureat konkursu przez 30 dni od wygranej nie może brać udziału w tychże konkursach, przy czym nie traci on prawa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Radio UWM FM (uwzględniając pozostałe zapisy tego regulaminu).

 

§5 Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez zwycięzcę konkursu.
 2. Organizator będzie zbierał od każdego ze zwycięzców konkursu dane w postaci imienia i nazwiska.
 3. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców w określonych przypadkach następujące dane:

a)     adres e-mail - w przypadku konkursu, w których odpowiedzi na pytania konkursowe przesyła on za pośrednictwem e-mail,

b)     adres miejsca zamieszkania - w przypadku wysyłki nagrody na podany przez zwycięzcę adres zamieszkania,

c)      numer telefonu kontaktowego - w przypadku konkursów, w których warunkiem uczestnictwa jest podanie przez zwycięzcę numeru telefonu,

 1. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane w celu odbioru nagrody przez zwycięzcę, a także w celach marketingowych (w przypadku odrębnego oświadczenia o zgodzie).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:

a)     dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)     sprostowania danych,

c)      usunięcia danych,

d)     ograniczenia przetwarzania danych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       przenoszenia danych,

g)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołane koncerty i inne wydarzenia na które rozdaje bilety. W związku z powyższym nie ma obowiązku informowania poszczególnych osób, które wygrały zaproszenia o odwołanych imprezach.
 4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: