Aktualności
23.01.2024

2 miliony złotych na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej UWM

"Internacjonalizacja Badań i Transdyscyplinarne Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie" - to projekt, który przez najbliższe trzy lata realizowany będzie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczelnia z programu Nawa Ster otrzymała na ten cel blisko 2 miliony złotych.

 

"W Szkole Doktorskiej od samego początku zastanawialiśmy się, jak systemowo wspierać doktorantów. I nie zawsze nam się to udawało, dlatego, że ilość dostępnych na rynku środków wynikała z konieczności aplikowania o drobne granty. Dopiero w 2020 roku po raz pierwszy od rozpoczęcia kształcenia w szkołach doktorskich uruchomiony został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki program NAWA Ster" - mówi dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. Paweł Brzuzan. "Celem tego programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w Polsce. A więc takie zadbanie finansowe o te szkoły, by mogły one z większą śmiałością pozyskiwać doktorantów i promotorów z zagranicy, prowadzić współpracę szkół doktorskich i wymieniać się doświadczeniami zespołów kształcących w różnych krajach."

UWM o takie wsparcie starał się już w 2020 roku. "Niestety nie zyskał on wtedy finansowania. Ale otrzymaliśmy interesującą opinię ekspertów. Wiedzieliśmy, gdzie popełniliśmy błędy i w 2023 roku napisaliśmy wniosek na kolejną edycję. Projekt uzyskał finansowanie na kwotę prawie 2 milionów złotych."

Z prof. Pawłem Brzuzanem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Projekt Szkoły Doktorskiej UWM, który będzie realizowany do końca 2026 roku zakłada m.in.:
- przyznanie piętnastu sześciomiesięcznych stypendiów dla najlepszych doktorantów z zagranicy
- osiemnaście staży w renomowanych zagranicznych instytucjach naukowych (wskazanych przez uczestników szkoły doktorskiej)
- ogranizację dwóch szkół letnich - Safe Environment –Our Future (2025), Art of Persuasion and Argumentation in Science (2026) - z zagranicznymi naukowcami oraz kompetencji naukowych
pt. Warsztat Badacza (25 doktorantów, 5-6 wykładowców).
- dodatkowe warsztaty (Challenges in the Use of Artificial Intelligence (AI) in Research, Research Project Management – kadra akademicka, Science Management Tools and Scientific Communication)
- gościnne wykłady dla doktoranów (Sustainable Environment, Socio-Economical Aspects of Life, Medical and Recreational Aspects of Life)
- rozwój międzydziedzinowego i transdyscyplinarnego programu kształcenia z partnerami zagranicznymi. Opracowany zostanie i wprowadzony do programu kształcenia Szkoły Doktorskiej przedmiot Autonomous Systems and Software Programs in Science (naukowcy ze Sztokholmu i Umea)
- pozyskanie promotorów z zagranicy (w tym 3 osoby uczestniczące w ocenie projektu podczas rekrutacji albo ocenie śródokresowej doktorantów)  
- rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich (współpraca i wizyta w SD UWM Olsztyn-Universite Paris-Saclay)

Korzyści płynące z realizacji trzyletniego projektu to m.in.:
- specjalizacja Szkoły Doktorskiej UWM w oferowaniu w pełni interdyscyplinarnych
i międzydziedzinowych studiów doktorskich, w przyszłości prowadzonych także we współpracy z partnerami zagranicznymi;
- integracja Szkoły Doktorskiej UWM w środowisku międzynarodowym i umieszczenie jej na listach rankingowych
- zintegrowane zarządzanie procesem rekrutacji w odniesieniu do cudzoziemców
- dalsza integracja procesów związanych z kształceniem w obszarze umiejętności miękkich
- poprawa informacyjnego aspektu funkcjonowania szkoły, w mediach społecznościowych, na portalach branżowych oraz poprzez bezpośrednie dotarcie do uczelni partnerskich
- zwiększenie umiędzynarodowienia projektów doktorskich do poziomu, w którym w przyszłości 50% prac doktorskich jest przygotowywanych w języku obcym i z udziałem zagranicznego promotora/członka komisji doktorskiej
- poprawa międzynarodowych perspektyw zawodowych, szans na zatrudnienie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: