Aktualności
04.04.2022

Czwarty raz na UWM przyznano Studenckie Granty Rektora

Znamy wyniki IV edycji konkursu na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Studencki Grant Rektora. W tym roku żacy złożyli 28 wniosków. Osiem z nich może liczyć na wsparcie finansowe uczelni na łączną kwotę blisko 90 tysięcy złotych.

 

W konkursie mogły brać udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kwalifikacja projektów odbywała się w ramach obszarów obejmujących następujące dziedziny:
- dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk teologicznych,
- dziedzina nauk rolniczych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych,
- dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
- dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
- dziedzina sztuki.

Finansowaniu podlegają projekty:
- konstrukcyjne – projekty, których efektem są konstrukcje;
- badawcze – projekty, których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej;
- artystyczne – wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach; festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej,
- edukacyjne – doświadczenia, pokazy naukowe.

Wyniki czwartej edycji konkursu Studencki Grant Rektora poznaliśmy 31 marca. "Zainteresowanie było znaczne. Bardzo się cieszymy. Złożono 28 wniosków. To bardzo ciekawe projekty z różnych dziedzin nauki i sztuki" - mówi Prorektor ds. studenckich UWM prof. Sławomir Przybyliński. "Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych osiem projektów. To było bardzo trudne, by wyszczególnić je. Bo wiele z nich godnych jest tego, żeby je finansować. Kwota, która została przeznaczona na wsparcie działań studentów to blisko 90 tysięcy złotych"

Z prof. Sławomirem Przybylińskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

A to lista projektów zakwalifikowanych do realizacji:

- Koło Naukowe Parazytologii "Vermis" (Szkoła Zdrowia Publicznego UWM) - Candidatus neoehrilichia mikurensis - nowopojawiający się patogen - detekcja w kleszczach Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus
- Studenckie Koło Naukowe Entomologów PASIKONIK (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - Hodowla drewnojadów (zophobas morio) i ich wielokierunkowe wykorzystanie zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal"
- Koło Naukowe diagnostyki Chorób Roślin ZYMOKS (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - Wpływ zmian klimatu na proces infekcyjny Fusarium graminearum na pszenicy i kukurydzy oraz możliwość ograniczenia infekcji metodą biologiczną
- Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) - Polimorfizm rs1801197 w genie receptora kalcytoniny (CALCR) i jego związek z poziomem kalcytoniny parathormonu i kalcytriolu u pacjentów ortopedycznych
- Naukowe Koło Położników (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM) - Oznaczenie ekspresji genów kodujących receptory oraz enzymy szlaku endokannyabinoidowego (ECS), w endometrium krów zdrowych, chorych na podkliniczne (SE) oraz kliniczne zapalenie błony śluzowej macicy (CE)
- Studenckie Naukowe Koło Językoznawców (Wydział Humanistyczny UWM) - Co w sercu, to na języku. Język a patriotyzm w perspektywie pokoleniowej.
- Studenkie Koło Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu "Korozja" (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - W lustrze pokolenia "Z"
- Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej (Wydział Sztuki UWM) - Drzeworyt na szlaku

Ania Makarewicz spotkała się z Mileną Głażewską ze Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców. Posłuchajcie, co opowiedziała nam o projekcie, który otrzymał dofinansowanie.

Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: